بازی همیشه شیرینه

علی نوشت:

سلام                

روز چهارشنبه( ۱۶ دی ماه ۸۸)

آخر زنگ کلاس دربا ره ی فیلم های وحشتناک وحشتناکصحبت می کردیم.

همون موقع ها بود که زنگ تفریح خورد

منودوستانم به حیاط رفتیم. ماداشتیم گرگم به هوا بازی می کردیم.

هروقت به آقای ناظم میرسیدیمبازنده سرعتمون را کم می کردیم.

زنگ هدیه های آسمانی ، تمرین کار در کلاس رو کامل کردیم و به خانم معلم  نشون دادیم

************

یاد ایام

۸ بهمن ۱۳۸۵

****************

نظـــــــــرات دوستان

/ 0 نظر / 4 بازدید